Press "Enter" to skip to content

ଆଦିତ୍ୟାଦି ନବଗ୍ରହ ସ୍ତୋତ୍ରଂ

Last updated on August 13, 2022

ଜବାକୁସୁମ ସଂକାଶଂ କାଶ୍ୟପେୟଂ ମହଦଦ୍ୟୁତିମ୍ ।
ତମୋରିସର୍ବପାପଘ୍ନଂ ପ୍ରଣତୋସ୍ମି ଦିବାକରମ୍॥୧॥

ଦଧିଶଙ୍ଖତୁଷାରାଭଂ କ୍ଷୀରୋଦାର୍ଣ୍ଣବ ସଂଭବମ୍ ।
ନମାମି ଶଶିନଂ ସୋମଂ ଶଂଭୋର୍ମୁକୁଟ ଭୂଷଣମ୍॥୨॥

ଧରଣୀଗର୍ଭ ସଂଭୂତଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍କାନ୍ତିଂ ସମପ୍ରଭମ୍ ।
କୁମାରଂ ଶକ୍ତିହସ୍ତଂ ତଂ ମଂଗଲଂ ପ୍ରଣାମ୍ୟହମ୍॥୩॥

ପ୍ରିୟଂଗୁକଳିକାଶ୍ୟାମଂ ରୂପେଣାପ୍ରତିମଂ ବୁଧମ୍ ।
ସୌମ୍ୟ ସୌମ୍ୟଗୁଣୋପେତଂ ତଂ ବୁଧଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍॥୪॥

ଦେବାନାଂଚ ଋଷୀନାଂଚ ଗୁରୁଂ କାଂଚନ ସନ୍ନିଭମ୍ ।
ବୁଦ୍ଧିଭୂତଂ ତ୍ରିଲୋକେଶଂ ତଂ ନମାମି ବୃହସ୍ପତିମ୍॥୫॥

ହିମକୁଂଦ ମୃଣାଳାଭଂ ଦୈତ୍ୟାନାଂ ପରମଂ ଗୁରୁମ୍ ।
ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରବକ୍ତାରଂ ଭାର୍ଗବଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍॥୬॥

ନୀଲାଂଜନ ସମାଭାସଂ ପବିପୁତ୍ରଂ ଯମାଗ୍ରଜମ୍ ।
ଛାୟାମାର୍ତଣ୍ଡ ସଂଭୂତଂ ତଂ ନମାମି ଶନୈଶ୍ଚରମ୍॥୭॥

ଅର୍ଧକାୟଂ ମହାବୀର୍ଯ୍ୟଂ ଚନ୍ଦ୍ରାଦିତ୍ୟ ବିମର୍ଦନମ୍ ।
ସିଂହିକାଗର୍ଭସଂଭୂତଂ ତଂ ରାହୁଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍॥୮॥

ପଲାଶପୁଷ୍ପସଂକାଶଂ ତାରକାଗ୍ରହ ମସ୍ତକମ୍ ।
ରୌଦ୍ରଂରୌଦ୍ରାତ୍ମକଂ ଘୋରଂ ତଂ କେତୁଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍॥୯॥

ଇତିବ୍ୟାସମୁଖୋଦ୍ଗୀତମ୍ ଯଃ ପଠେତ୍ ସୁସମାହିତଃ ।
ଦିବା ବା ଯଦି ବା ରାତ୍ରୌ ବିଘ୍ନ ଶାନ୍ତିର୍ଭବିଷ୍ୟତି॥୧୦॥

ନରନାରୀ ନୃପାଣାଂଚ ଭବେତ୍ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନନାଶନମ୍ ।
ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମତୁଲଂ ତେଷାଂ ଆରୋଗ୍ୟଂ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନମ୍॥୧୧॥


ଗ୍ରହନକ୍ଷତ୍ରଜାଃ ପୀଡାସ୍ତସ୍କରାଗ୍ନିସମୁଦ୍ଭବାଃ ।
ତା ସର୍ବାଃପ୍ରଶମଂ ଯାନ୍ତି ବ୍ୟାସୋବ୍ରୁତେ ନ ସଂଶୟଃ॥୧୨
॥ ଇତି ଶ୍ରୀବେଦବ୍ୟାସ ବିରଚିତମ୍ ଆଦିତ୍ୟାଦି ନବଗ୍ରହ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଂ ॥


Source: OMKAR Stotra kosha Vol-11
Published By : AUM PRAKASHAN MANDIR,

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.