Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “ଶ୍ରାଦ୍ଧ”

ମାତୃ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍‌

ମାତୃ ସ୍ତୋତ୍ର (ଓଡିଆ ଅନୁବାଦ) — Prof Nilakantha Pati, Ex VC, SJSV-Puri ବହିବା ଠାରୁ ଗର୍ଭରେ ଜ୍ଞାନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେପାଳିଥିଲୁ ଜନନୀ ଲୋ ଭୁଲିକି ପାରେ !କୁଶତିଳୋଦକଧରି ଡାକେ ଜ୍ଞାତି ସୋଦରରେପିଣ୍ଡ ଦେବ ଏ ଅଧମ ନିଏ ସାଦରେସେ ଋଣରୁ କର ଉଦ୍ଧାରପିଣ୍ଡ ଦେଉଅଛି ମାତ ତୋର ପୟର ॥୧॥ମୋତେ ଧରି ତୁ ଗର୍ଭରେ ବଡ଼ କରାଇ ସଂସାରେପାଳିଥିଲୁ ବହୁ ଦୁଃଖମାନ ସହିଣଧରି କୁଶ ତିଳୋଦକ ଭାଳେ ଅଜ୍ଞାନବାଳକମନେ ନୋହିଣ ବିମୁଖ ପ୍ରାର୍ଥନା ଘେନସେ ଋଣରୁ…